A vagyonvédelem hatékonyságát szolgáló "adhéziós" szolgáltatások  
 

A komplex portfólió integráns részeként: a vagyonvédelem hatékonyságát, a jogsértések kockázatának  minimalizását szolgáló adhéziós szolgáltatásokként épület-tisztítási, takarítási, a gondnoki, épületüzemeltetési, valaminta munka- és tûzvédelmi teendõk ellátására, de akár   a kerttervezésre, kertépítésre irányuló szolgáltatások nyújtásáról is gondoskodunk.

a) Épülettisztítás, takarítás   

Minõségi színvonalon vállaljuk közületek, gazdasági társaságok, magánszemélyek részére épületek, irodaházak rendszeres, idõszakos  (akár napi, heti rendszerességû)  karbantartó jellegû., illetve  un. nagytakarítását,  az ügyeletes takarítói feladatok ellátását, építõipari kivitelezéseket követõ nagytakarítását,  ablakainak, üvegfelületeinek folyamatos, illetve igény szerinti tisztítását, külsõ burkolatainak alpinista módszerrel történõ megtisztítását.
A szerzõdéskötés elõkészítésekor  - he ezt kéri a megrendelõ  -  bemutatjuk  a mûködési feltételeket igazoló iratokat, cégkivonatot, aláírási címpéldányt;   a takarítási üzletág vezetõjének képzettségét igazoló oklevelet; nyilatkozatot szakembereink alkalmasságáról, az alkalmazott  mûszaki-technikai felszereltség és a felhasznált anyagok bemutatásáról;  a takarítási technológiát, a takarítók fõbb kötelezettségeit és magatartási szabályait rögzítõ  belsõ utasításokat;  az ellenõrzési jegyzõkönyvet, cégismertetõt teljes szolgáltatási tevékenységünkrõl.

Cégünk arra törekszik, hogy reális díj ellenében kifogástalan  minõségû szolgáltatást nyújtson megrendelõi részére.
A megbízási díjat a munkavégzés valamennyi körülményére, különösen a megtisztítandó területek, felületek nagyságára, a szolgáltatások nyújtásának  idõpontjaira figyelemmel  kalkuláljuk, miközben legmeszebbmenõkig   igazodunk megbízóink mûködési rendjéhez,  biztonsági elõírásaikhoz.
Folyamatos ellenõrzéssel biztosítjuk szolgáltatásaink színvonalát. Ennek érdekében: Vezetõi Ügyeletünk és függetlenített éjszakai ellenõreink még  éjszaka és munkaszüneti napokon is ellenõrzik a munkatársaink  tevékenységét. (Ezen ellenõrzések megállapításait jegyzõkönyvben rögzítjük, s tapasztalatainkról folyamatosan tájékoztatjuk Megbízóinkat, ámde  igény szerint:  idõszakos összesítõ értékelést is készítünk.)

Gyakorlott, felkészült, s kulturált megjelenésû dolgozóink fényképes kitûzõvel és esztétikus formaruhában végzik az intézmények takarítását.

A legbiztonságosabb tisztítási technológiákat alkalmazzuk:  takarító-gépeink, eszközeink korszerûek, biztonsági-érintésvédelmi szempontból rendszeresen ellenõrzöttek;  a takarítószerek, -anyagok és -eszközök használata  az  elõírt paramétereinek megfelelõ. 

Takarítási szolgáltatásaink auditáltak! [4]

A  fokozott biztonsági követelményeket  is kielégítõ takaratás ("biztonsági takarítás")

Az ingatlanok védelmére irányuló komplex szolgáltatási kör ugyanakkor  a folyamatos üzemelés biztonságát, s ezen belül:  az információ- és titokvédelem  feltétlen érvényesülésére irányuló szolgáltatásformákat is magában foglalja. Lévén, hogy az épülettisztítási szolgáltatások nyújtására zömében a munkaidõn túl, jórészt a Megrendelõ munkatársainak távollétében kerül sor, a szolgáltatás bizalmi jellege óhatatlanul elõtérbe kerül, s  a takarító személyzettel szembeni elvárások fokozottakká válnak.

Cégünk a  szolgáltatás bizalmi jellegébõl eredõ,  a takarítást végzõ munkatársainkkal szemben megfogalmazott fokozott biztonsági követelményeknek/elvárásoknak való megfelelést  *mûködésünk törvényességét, *a  takarító személyzet tagjainak büntetlen elõéletét, *munkatársaink  szakmai alkalmasságát, valamint  *az adat és titokvédelmi, illetve a biztonsági ismeretek elsajátítására, s a biztonsági  szabályok megsértésének jogkövetkezményeire  is kiterjedõ, képzéseken, továbbképzéseken alapuló  felkészültségét dokumentáló okiratok   bemutatásával képes igazolni, s  láttatni megbízóink megnyugtatására, miközben  *garantálja, hogy a belépésre, a mozgásra, az épületben tartózkodásra, a  kulcskezelésre vonatkozó  biztonsági követelmények betartatásáról  folyamatos ellenõrzések mellett gondoskodik.

A fokozott biztonsági követelményeket is kielégíteni hívatott tisztítási/takarítási szolgáltatás valamennyi eleme, mozzanata szabályozott, így  a tevékenységhez kapcsolódó konkrét  elvárások, követelmények, feladatok nyilvánvalóak, amiként az is, hogy az adott szolgáltatás nyújtása során pontosan milyen takarítószerek használandók fel.
Belsõ  - megbízó által is megismerhetõ, munkatársaink számára képzés tárgyává tett - szabályzatainkban definiáltuk a "szolgáltatási technológiát", a felhasznált takarítószerek jellemzõit, s  részletesen szabályoztuk az idõszakos takarítások követelményeit, rögzítettük  a takarítók "mûveleti és magatartási szabályait",  különösen a szolgáltatások  egyes mozzanataihoz kapcsolódó kötelezettségeket, ezek  részeként  pedig - éppen a megrendelõ fokozott biztonsága érdekében -  azokat a magatartásformákat is, amelyektõl az érintett  munkatársaknak    tartózkodniuk kell;  ugyanakkor  e szabályzatok igen szigorúan rendelkeznek a tevékenység  ellenõrzésének követelményeirõl, módszerérõl is. (A takarítási munkát végzõk számára elõírt biztonsági követelmények érvényesülését a biztonsági tevékenységet ellátó cégünk munkatársai ellenõrzik, értékelik.)

A  fokozott biztonsági követelményeket is kielégítõ takarítás esetén  takarítóknak  - alaptevékenységük ellátása  mellett -  a biztonsági követelmények érvényesülését  szolgáló  további gondossági kötelezettségeik is vannak: *kötelesek figyelemmel lenni az üzemelés biztonságát érintõ eseményre, jelenségre (pl. meghibásodások, nyitva hagyott helyiségek, bekapcsolva felejtett fogyasztók,  illetéktelenek által hozzáférhetõ, üzemben maradt  informatikai eszközök, elektromos zárlat gyanúja,  áramhiány észlelése  észlelésére és jelzésére),  s minden tõlük telhetõ,  adott helyzetükben tõlük elvárható intézkedést meg kell tenniük a megbízót  bárminõ okból fenyegetõ veszély elhárítása, illetve megszüntetése érdekében, ide értve Megbízó, illetve  cégünk védelmet ellátó munkatársainak, s -  halaszthatatlan szükség esetén, a követendõ, részükre elõírt magatartási szabályok szerint: - az arra hivatott szervek haladéktalan  értesítésére irányuló teendõket is.

A biztonsági követelményeket is kielégítõ  takarítás nem feltétlenül jelent nagyobb költséget, ugyanakkor  - s ezt garantáljuk - magasabb minõségi szintû szolgáltatást jelent.

b) Gondnoki, épületüzemeltetési feladatok ellátása

A komplex portfólió integráns részeként, a védelmi szolgáltatásokkal párhuzamosan, részben azok hatékonyságának elõsegítése érdekében, részben pedig a vagyonõr(ök) helyszíni jelentétére tekintettel,  gyakorlati megfontolásokból  - elsõsorban  a cégünk által védett területen - vállaljuk a következõ, nem kvalifikált  gondnoki, épületüzemeltetésifeladatok ellátását is:

 • az ingatlan rendszeres bejárása, állapotának, állagának ellenõrzése, a folyamatos mûködés érdekében az alapvetõ üzemeltetési berendezések felügyelete;
 • a folyamatos mûködés érdekében az alapvetõ üzemeltetési, épületgépészeti berendezések, különösen a víz-, gáz-, csatorna-közmûrendszer,  illetve  a  helyi fûtés- és tûzjelzõ rendszer  felügyelete;
 • az észlelt - a vagyonõr feladatkörének részévé tett épületüzemeltetéssel kapcsolatos - információk naplózása, és továbbítása a Megbízó által kijelölt kapcsolattartónak;
 • az észlelt kisebb, de halaszthatatlanul szükséges, a vagyonõrtõl adott helyzetében elvárható - nem szakipari - javítások, karbantartások elvégzése, ennek hiányában azonban a szükséges intézkedés a szakipari javítások, szerelések kezdeményezése;
 • a vagyonõrtõl adott helyzetében telhetõ módon a jelentõsebb javítások helyszíni elõsegítése, biztosítása,  esetleges ellenõrzése, a Megbízó érdekeinek képviselete;
 • a hóeltakarítás, az összegyûjtött (szelektív) hulladék átadásának  segítése;
 • a vagyonõrrel közölt, általa  észlelt - feladatkörébe tartozó - információk rögzítése munkanaplóban, és az érintett adatok  továbbítása a Megbízó által kijelölt kapcsolattartónak;
 • a munkaköri leírásában meghatározottak szerint folyamatosan kapcsolatot tart a Megbízó képviselõivel és a közmû-szolgáltatókkal, elérhetõséget biztosít a hibák bejelentésére, a meghibásodás jellege szerint intézkedik a sürgõsségi, soron kívüli szolgáltatások teljesítése érdekében, ilyen tartalmú felkérés esetén: az irányadó határidõn belül a jótállásra vagy kellékszavatosságra kötelezettet értesíti; 
 • ha valamely dolog/szolgáltatás javítása szükséges, a jótállási, illetve kellékszavatossági igény érvényesítésére irányadó határidõ leteltét követõen, avagy ilyen megbízói jogosultság hiányában, ha saját erõbõl nem oldható meg, a Megbízóval történt egyeztetést követõen külsõ szolgáltató igénybevételével szakipari kapacitást biztosítása;
 • ha a hibaelhárítás sürgõs és azt a kötelezett bármely okból nem tudja elvégezni, úgy - a Megbízóval történt egyeztetést követõen,  ésszerû idõn belül - cégünk  megfelelõ szakipari jelenlétrõl  maga gondoskodik.
 • Igény esetén, Megbízóval történt megállapodás szerint  - különösen a víz-, gáz- és villanyszerelés szakipari ágazatban - gondoskodunk a rendelkezésre állási, illetve gyorsszolgálati karbantartási szerzõdések megkötésérõl, de  - a lomtalanítás lebonyolításának zavartalansága érdekében -  segítséget nyújtunk épületek, épületrészek, helyiségek  kiürítésében is.

c) Munka- és tûzvédelmi feladatok teljesítése

A komplex portfólió integráns részekén - a védelmi szolgáltatásokkal párhuzamosan, részben azok hatékonyságának elõsegítése érdekében, részben a  vonatkozó jogszabályokból eredõ, Megbízóra háruló kötelezettség teljesítése céljából - Megbízó ilyen kérésére vállaljuk a tûz- és munkabiztonsági feladatok folyamatos ellátását, amely teendõket  a tevékenységre jogosított, felsõfokú végzettséggel rendelkezõ szakemberek idõszakos (havonta legalább két alkalommal történõ) helyszíni jelenlétével, s  az alábbi intézkedések megtételével oldunk meg:

 • a kötelezõen elõírt munka- és tûzbiztonsági dokumentáció - tervek, szabályozások - elkészítése, aktualizálása, avagy e dokumnentációban való közremûködés;
 • mentési terv készítésében való segítségnyújtás;
 • oktatások, gyakorlatok, tesztelések megtartása,
 • tûzoltó készülékek idõszakos ellenõrzése,  valamint  gondoskodás azok  javításáról, cseréjérõl;
 • Megbízó képviseletében (meghatalmazása szerint) eljárva: kapcsolat tartása az illetékes szakhatóságokkal, munkavédelmi képviselõvel.

d) Kerttervezés, kertépítés

Ugyancsak komplex portfólió részekén -  a védelmi szolgáltatásokkal párhuzamosan, részben pedig azok hatékonyságát elõsegítendõ: erre felkészült szakembereink 

a) a védett, avagy
b) a védelem ellátása szempontjából fontos egyéb ingatlan/ingatlanrész területén

nagy szakértelemmel,  rövid idõtartamon belül  nyújtanak kézi-gépi tereprendezésre, fakivágásra,  kert-mûszaki létesítmények, így az  út-, parkoló-építés, burkolásra, játékok, kerti berendezések, térvilágítás beépítése,  öntözõ rendszerek, medencék kivitelezésére irányuló szolgáltatásokat.

[4]

A MAGNUM Security Kft. magánnyomozási üzletágát jelenleg irányítók vezette magánnyomozási/magánbiztonsági ágazat fõbb referenciáiról:

- Az OTP Bank NyRt. Hitelengedélyezési és Kockázatkezelési Divízió Hitelmonitoring és Speciális Ügykezelési Fõosztály megbízása alapján közel kétszázra tehetõ azoknak az ügyeknek a száma, amelyek  a banki adósok, illetve vagyonuk, valamint a banki fedezetek felkutatására, a banki fedezet tárgyai aktuális piaci(forgalmi), hitelbiztosítéki,  illetve hasznosítási értékének megállapítására (értékbecslés), a banki fedezeteknek tekintett áru- és eszközkészlet tételes számbavételére (quasi leltározás), illetve (szinte valamennyi ügyben:) a hitelügylet kapcsán felmerülõ jogi aspektusok elemzésére koncentráltak.

- A Banco Popolare Hungary Bank több megbízásai  a szerzõdésszegõ, vele hitelezési jogviszonyban álló, a Banknak tetemes  kárt okozó vállalkozások, illetve   az Adós kezesei  - végrehajtás szempontjából számításba vehetõvagyonának felderítésére, illetve  a jogsértések jogi, elsõsorban büntetõjogi aspektusainak elemzésére, illetve a büntetõ-feljelentés elõkészítésére, megtételére  irányult; a  Bank által adott megbízások szinte  mindegyikében tárgyalnunk  kellett adóssal a tartozás rendezése érdekében. E Bankkal való együttmûködésünk jellemzõje a kritikus, illetve  az annak tekintett ilyen ügyekben való, a Bankot fenyegetõ kár megelõzését, illetve enyhítését szolgáló folyamatos konzultáció (szaktanácsadás) nyújtása.
-  Az  ING Magyarország Jármû- és Eszközlízing ZRt. megbízásából  a szakértõi csoportunk legalább félszáz lízingtárgy (fõként jármûvek) felkutatására, visszaszerzésére irányuló munkát végzett, illetve a jogsértésekkel összefüggõ büntetõjogi lépéseket  tette meg, avagy  intézkedett e lépések  megszervezése érdekében; e munkálatok az  ING érintett  állományának  bûnmegelõzési célú oktatására, képzésére, valamint a cég belsõ normáinak áttekintésére, illetve e normák módosítására irányuló szövegjavaslatok megtételére is kiterjedt; a Bank által adott megbízások mindegyikében tárgyaltunk adóssal a tartozása rendezése érdekében.

- A  De Lage Landen Finance ZRt. legalább 15 ügyre  kiterjedõ megbízása szintén  lízingtárgy (fõként jármûvek) felkutatására,  visszaszerzésére, illetve a jogsértésekkel összefüggõ büntetõjogi lépések elõkészítésére, illetve  megszervezésére irányultak/irányulna; a  munka minden esetben kiterjedt Adósok vagyonának felkutatására is, annak érdekében, hogy Megbízó kezdeményezhesse a kára megtérülését biztosítani hivatott hatósági aktusokat. E céggel való együttmûködésünk jellemzõje a kritikus, illetve  az annak tekintett ilyen ügyekben való, a Zrt. érintett üzletágát  fenyegetõ kár megelõzését, illetve enyhítését szolgáló folyamatos konzultáció (szaktanácsadás) nyújtása.

- A Jehn-Somodi Ügyvédi Társulás már számos, többnyire holland és magyar cégek viszonylatában megvalósuló, szállítójármûvek lízingelésére irányuló  szerzõdések megsértése okán keletkezett károkozás  kapcsán adott megbízást.
E megbízások a szerzõdésszegõ vállalkozások (tulajdonosai, ügyvezetõi, munkatársai) által elkövetett jogsértések (fõként bûncselekmények) körülményeinek tisztázására, a büntetõ-feljelentések elõkészítésére, s az érintetteknek a végrehajtás, illetve a biztosítási intézkedések szempontjából jelentõséggel bíró vagyonának felkutatására irányultak; a  tartozás rendezése érdekében a megbízások  szinte mindegyikében tárgyalni kellett  az adóssal. Az Irodával való együttmûködésünk fõ  jellemzõje:  a büntetõjogi szempontból  kritikusnak tekintett  ügyekben  folytatott rendszeres konzultáció (szaktanácsadás).
E megbízások körébõl - az okozott kár mértékére, illetve a jogsértés jellegére, az ügy jogi megítélésének bonyolultságára, összetettségére tekintettel -  a  Kleyn Trucks B.V.  (regist: 11013784; székhelye: Indrustrieweg 2. 4214 KZ Vuren, Holland), valamint  a német-magyar-román viszonylatban ténykedõ EURO 3 TRADE  ZRt. megbízásai/ügyei emelendõk ki.   

- Dr.Szeiler Erika ügyvéd  Irodájának megbízásai (s ezen ügyek száma legalább 30) jórészt olyan ügyekben való segítség kérésére irányult, amelyekben  büntetõjogi aspektusok mihamarabbi   vizsgálata vált szükségessé, s amelyekben  jórészt  értelmezésre szoruló   büntetõjogi  kérdések vetõdtek fel.  Az Iroda általában  azokban az  ügyekben  ad megbízást, amelyek  megítélése, megoldása  komoly büntetõjogi gondolkozást igényelt, ámde az ügy a krimináltaktikai, -metodikai tapasztalatok felhasználását sem nélkülözhetik.

- Az elõbb említett EURO 3 TRADE  ZRt. szakértõi csoportunknak  közvetlenül is adott több, elsõsorban másokkal szembeni fennálló követelésének érvényesítésére irányuló olyan megbízást, amelyekben az érintettek vagyonának feltárásán túl polgári-jogi,  illetve büntetõjogi aspektusokat is vizsgálnunk kellett annak érdekében, hogy az érintett ügyekben Megbízó hatósági eljárásokat kezdeményezhessen. (Ezen ügyek leginkább  a jogi aspektusok sokrétûsége és bonyolultsága okán tarthatók jelentõseknek!)

- az ARANYHÍD Üdülõház Kft. a REKON ZRt., valamint  e cégek jogi képviseletét ellátó  dr.Szász Károly megbízásából már számos ügyben eljártunk, amely megbízás  részben  Adósok cégjogi hátterének, üzleti érdekeltségi körének feltérképezésére,  vagyonuk  felkutatására, részben pedig az Adósok által elkövetett jogsértések büntetõjogi aspektusainak vizsgálatára, a büntetõeljárás elõkészítésében, valamint az ügy bizonyos  szálaiban már  folyó büntetõeljárások fejleményeinek értékelésében  mutatkozott meg.(E megbízások az érintett ügyek jogi megítélésének bonyolultságára és nehézségére tekintettel emelhetõk ki!)

- A  rendkívül széles gazdasági kapcsolatokkal, egyben tetemes kintlévõségekkel bíró  Kutas B.B.B. Építõipari Kivitelezõ és Szolgáltató Kft.   megbízásából  öt  alkalommal jártunk el; a megbízások egy része e Kft.-t magában foglaló, igen kiterjedt  cégcsoport más  tagjaitól származott. E megbízások szinte mindegyike Adósok  eltitkolt vagyonának,  üzleti kapcsolatainak felderítésére, de különösen a tényleges, s a lehetséges büntetõeljárási lépések megfontolása, illetve a már  folyamatban lévõ hatósági eljárások intézkedéseinek értékelésére, s az abból levonható következtetések megfogalmazására irányult. (Ezen ügyek leginkább  a jogi aspektusok sokrétûsége, bonyolultsága, de különösen  Megbízó érdekei érvényesítésének kényszerû korlátozottsága, szûk körûsége  okán kialakítandó különös "kezelési" metodika különösségére tekintettel  tarthatók jelentõseknek!)
Megjegyzés: Cégünk magánnyomozási ágazatán belül a magánnyomozást, illetve az ahhoz kapcsolódó magánbiztonsági tevékenységet   részben  a cégünkkel  az SzVMt. 18-21.§§-iban foglaltak különös szabályok  szerint megkötött megbízási szerzõdésen alapuló,  folyamatos (harminc nap idõtartamot meghaladó)  különös  jogviszony keretében  tevékenykedõ egyéni vállalkozó munkatársaink végzik.  E magánnyomozók - figyelemmel a hivatkozott jogszabályban írt speciális, quasi munkajogi jogviszonyt keletkeztetõ rendelkezésekre! - cégünk utasításai szerint jártak/járnak el. A magánnyomozást, az ahhoz kötõdõ egyéb  magánbiztonsági tevékenységet    végzõ "munkatársaink" másik része -  formálisan -  ilyen tevékenységre szakosodott cégek érdekeltségében állnak, s tevékenységüket (személyesen) a cégünkkel  határozatlan idõtartamra megkötött megbízási keretszerzõdések  keretei között  egyedi megbízások szerint folytatják.

A fererenciamunkák  valójában  a Dr.Borai Ákos vezette/irányította  munkatársak által  ez elmúlt 4 évben végzett magánbiztonsági tevékenység fontosabb elemeit, területeit jelöli.