Magánnyomozás; a magánbiztonságot érintõ egyéb szolgáltatások  
 

B) A magánbiztonság érdekeit  általában segíteni hivatott
egyéb szolgáltatások

VIII.  > Az ügyféllel szemben elkövetett jogsértésekkel összefüggõ halaszthatatlan intézkedések szervezésére, valamint 

> az  ügyfeleket érintõ büntetõügyben nyújtandó szaktanácsadásra (így - sokak között - a büntetõeljárás  ügyfél birtokában lévõ iratainak tanulmányozására, jogi szempontból történt  elemzésére,  a beadványok tervezeteinek elõkészítésében való közremûködésre,  az ügyben eljáró ügyvéd/jogi képviselõ segítésére,  felkészítésére, az Ügyfél, illetve ügyvédje/jogi képviselõje részére készítendõ - különösen az ügy büntetõanyagi-jogi, eljárásjogi aspektusait, illetve a   metodikai szempontokat is  górcsõ alá tevõ  szakértõi anyag megkonstruálására stb.) irányuló szolgáltatások nyújtása;

IX.1. Megbízó felkérésére Megbízó érdekeinek biztosítása érdekében, részben prevenciós célból, részben a szerzõdéskötés gyakorlatát segítendõ

  • a belsõ normák,  illetve a bianco- és blankettaszerzõdés-szöveg  revíziójára, továbbá
  • az állomány felkészítését szolgáló oktatási anyag megalkotására, illetve
  • a Megbízó munkatársainak folyamatos, bûnmegelõzési célú képzésére   
    irányuló  feladatok ellátását segítõ (ügyvédi, jogtanácsosi vagy közjegyzõi tevékenységnek nem  tekintendõ) tanácsadás (témamenedzselés, programkoordináció);

IX.2.   Magyarországon tevékenykedni kívánó külföldi vállalkozások számára nyújtandó, bûnmegelõzési célú, a  gazdasági tevékenységük  zavartalanságát, a  vállalkozás gazdasági érdekeiket közvetlenül, avagy közvetve veszélyeztetõ jogsértések megelõzésére/megszakítására, illetve a szükséges  és lehetséges intézkedésekrõl, valamint  a biztonságos tevékenységük,  az önvédelem jogi és gyakorlati lehetõségeikrõl tájékoztató  szaktanácsadás;

X. Kodifikációs tapasztalatokkal, elõélettel bíró jogi szakértõ  munkatársak  bevonásával, közremûködésével a Megbízó (vállalkozás)  gazdasági tevékenységét érintõ jogi szabályozást érintõ elemzõ munka, valamint az arra épülõ szabályozási,  illetve  kodifikációs javaslatok elkészítése, illetve azok  érvényesítése a jogszabály-elõkészítésre, avagy  a jogszabályok megalkotására jogosult  szervek irányában.