Magánnyomozás; a magánbiztonságot érintõ egyéb szolgáltatások  
 

A) Az üzletszerû  információgyûjtés (magánnyomozás) keretében
végzett szolgáltatások

I.1.  Adós vagy más (Megbízó érdekeinek érvényesítése szempontjából jelentõs) személy hollétének, életvitelszerû tartózkodási helyében, munkahelyének, elérhetõségének  megállapítása, üzleti érdekeltségeinek teljes körû feltárása, azok  állapotának kontrollálása,   levélkézbesítés;

I.2. a követelés fedezetét szolgáló ingóság vagy ingatlan hollétének megállapítása;

I.3. (különös szolgáltatásként:) a növényvédõ szerek és termésnövelõ anyagok hamisításának, illegális átcsomagolásának, kiszerelésének és forgalmazásának felderítésére, leleplezésére irányuló magánbiztonsági tevékenység;

II.1. a szerzõdéskötést megelõzõen végzett - a cégnyilvántartásban rögzített adatok, a nyilvántartásban fellelhetõ iratok kontrollján  alapuló - "cégbevizsgálás"; a szerzõdni kívánó cég illetve a cég vezetésére jogosult tisztségviselõ, valamint tulajdonosa körülményeinek megvizsgálása (jobbára "kockázat-elemzés",  környezet-vizsgálat), részint annak érdekében, hogy Megbízó mielõbb kontrollálhassa:  a szerzõdni kívánó által a cég mûködésével összefüggésben elõadottak, illetve a hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatok  megfelelnek-e a valóságnak;

II.2. Megbízó leendõ ügyfele által bejelentett, a szerzõdéskötésre kiható egyéb adatok, körülmények (helyszíni, adatgyûjtéssel egybekötött) megvizsgálása abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a valóságnak;

III. a szerzõdés teljesítésének folyamatában, illetve az  Ügyfél szerzõdés-ellenes, különösen a szerzõdés felmondását megalapozó magatartása esetén végzett,  Megbízó követelésének érvényesítésére kiható körülményeket vizsgáló "monitoring szolgáltatás" [jobbára  Adós helyzetében, tényleges mûködésében, tulajdonosi, illetve tisztségviselõi szerkezetében bekövetkezett esetleges, az Adóssal szemben fennálló követelés érvényesítését gátló, korlátozó változások figyelemmel kísérése (döntõen  a rosszhiszemû vagyon- és üzletrész-átruházások monitorozására,  a fedezet-elvonás  jogi szempontú elemzésére koncentrálva);  a cég székhelyének, telephelyeinek helyszíni bejárása, a székhely-, illetve telephelyváltozások, valamint azok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének,  a telephely-engedélyek meglétének kontrollja];

IV. Megbízó által foglalkoztatni kívánt, illetve foglalkoztatott, elsõsorban Megbízónál vezetõ állást betöltõ személyek munkakörével összeférhetetlen gazdasági érdekeltségek, életmód, illetve  az ezekre  közvetlenül, avagy közvetett módon utaló körülmények feltárása E vizsgálat körében: adatokat gyûjtünk az érintett  lakó-, tartózkodási- és munkahelyén, azok  környezetében, megállapítjuk kapcsolatait, egzisztenciális,  vagyoni helyzetét, valamint  elemezzük, rendszerezzük a róla kialakult véleményeket (összeférhetetlenség-vizsgálat,  környezet-vizsgálat).

V. Megbízó és ügyfele/adósa közötti jogviszonyt érintõen elkövetett bûncselekményre utaló gyanút megalapozó tények feltárása

Kapcsolódó jellegû  szolgáltatásformák

VI. > Ügyféllel/Adóssal a hatósági eljárások megindítását (különösen a büntetõ-feljelentés megtételét)  megelõzõen  - a teljesítés elõmozdítása érdekében - folytatandó tárgyalásra vonatkozó javaslatok  megtétele, a követelés elismerésére, a tartozás rendezésére irányuló tárgyalás  megszervezése, e tárgyaláson való részvétel; 
    > Megbízó felkérésére Megbízó, avagy a Megbízót képviselni hivatott ügyvéd, jogtanácsos által elkészítendõ büntetõfeljelentések tervezetének elkészítésében való (ügyvédi, jogtanácsosi vagy közjegyzõi tevékenységnek nem tekintendõ) közremûködés (különösen tanácsadás), illetve - lehetõségeink szerint: -, a büntetõeljárás figyelemmel kisérése, a sértetti érdekeket szolgáló javaslatok megtétele, a sértett érdekeit szolgáló beadványok elõkészítésében való segítségnyújtás (tanácsadás), illetve a jogi képviselet megszervezés,  segítése;

VII. Peres ügyekben beszerezzük és ellenõrizzük a szükséges információkat, elõsegítjük a peren kívüli egyezségek létrehozását.

VIII. > a követelés fedezetét szolgáló ingóságok meglétének, tárolásának ellenõrzése, állagának, állapotának nyílt, helyszíni megvizsgálása, képi és jegyzõkönyvi dokumentálása (tárgyi eszközállomány, árukészlet helyszíni, tételes számbavétele); 

> az értékbecslésekre vonatkozó szabályok szerint:  fedezetként szolgáló dolgok, különösen  ingatlanok   piaci (forgalmi), hitelbiztosítéki,  illetve hozam-alapú értékének megállapítása (többnyire az értékbecslések kontrollja).