Magánnyomozás; a magánbiztonságot érintõ egyéb szolgáltatások  
 

C)  A  magánbiztonsági tevékenységet nyújtó vállalkozásokat
segítõ különös szolgáltatások

XI. A  magánbiztonsági vállalkozások érdekeit szolgálva, 

 • elsõsorban a szakmai érdekképviseleti szervezetben való közremûködés útján: állásfoglalások, szabályozási koncepciók kidolgozásával, normaszöveg-javaslatok elkészítésével, illetve véleményezésével:  a   magánbiztonsági tevékenység végzésére vonatkozó kodifikációs munkálatokban való tevékeny közremûködés; 
 • különösen a jogszabály-változásokkal összefüggésben, új jogintézmények bevezetése, avagy  értelmezési gondokat felvetõ jogi normák léte esetén, illetve a magánbiztonsági szolgáltatások gyakorlatában során  nehézségeket felvetõ esetek kapcsán a magánbiztonsági vállalkozások vezetõinek,  munkatársainak oktatására, képzésére irányuló   különös szolgáltatások nyújtása;
 • a magánbiztonsági tevékenység végzését megalapozó, a jogszabályoknak mindenben megfelelõ, s a magánbiztonsági szolgáltatások valamennyi változatára megoldást kínáló, részint a Megrendelõ, részint a Megbízott, részint pedig  a megbízási szerzõdésben közremûködõ "alvállalkozók" arcára szabott,  formalizált  szerzõdés-szövegek elkészítésében nyújtandó (ügyvédi, jogtanácsosi vagy közjegyzõi tevékenységnek nem  tekintendõ)  tanácsadás.

D) Egyéb, a köz- és a magánbiztonságot segítõ egyéb  szolgáltatásformák

XII. A veszélyeztetett  populációkat (különösen a tanulókat,  az idõseket,  avagy éppen a társadalom perifériájára  szorult csoportokat  stb.)  érintõen,  erre irányuló  projektekhez kötõdõen, avagy konkrét felkérésekhez kapcsolódóan, elsõsorban  képzések, oktatások keretében, avagy  tájékoztató/figyelemfelhívó "füzetek"  elkészítésével

 • az áldozattá válás megelõzésére,
 • a potenciális  bûnalkalmak meghatározására, számbavételére,  felszámolására,  valamint
 • a legfontosabb  jogi és állampolgári alapismeretek, s ezek sorában - nyílván  az oktatás/képzés céljától, s persze  "célcsoport" jellegétõl függõen: a
  • legelemibb  állam- és jogelméleti,  továbbá 
  • az antiszociális magatartás kialakulására, jellemzõire,   a deviáns magatartásformákra, a kriminális személyiségzavar kialakulására, s annak okaira vonatkozó pszichológiai/szociálpszichológiai,  
  • a társadalmi sokféleséget, továbbá a kisebbségek helyzetét bemutató  szociológiai,
  • a bûnözés szerkezetét,  az egyes bûncselekmény-típusokat, s ezek sorában kiemelten: az érintett populációt "megcélzó" bûnözést, illetve a populációhoz tartozó  "áldozatoknak" a bûncselekmények elkövetésében való közrehatását  is láttató kriminológiai, valamint 
  • meghatározott jogintézmények, különösen pedig gyes szabálysértési-jogi, büntetõanyagi-jogi normák/tényállások, közigazgatási-jogi szabályok, s nem utolsó sorban
  • a legalapvetõbb adatvédelmi-jogi, illetve  a polgárok személyiségi jogait óvó rendelkezések
ismertetése, oktatása, annak érdekében, hogy a  specifikus  prevenciós/segítõ-támogató oktatások eredményeként az érintettek  képessé váljanak arra, hogy   - adott helyzetükben, ha  éppen mások segítségére nem igazán számíthatnak! - minden tõlük telhetõt, minden tõlük elvárhatót megtegyenek/megtehessenek - tudatosan, a készség szintjén - önmaguk védelmében, az õket fenyegetõ kriminális veszélyek enyhítésében, a jogsértések megelõzésében, elhárításában, s egyáltalán a jogsértések, s azok kiszámítható következményeinek felismerésében.